Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja” membru activ în cadrul derulării proiectului „Politici publice alternative în domeniul sănătății”, proiect implementat de Federația Filantropia în parteneriat cu Ministerul Sănătății

05 Octombrie 2019

În perioada 01-05 octombrie, la Sinaia, s-a desfășurat Activitatea cu nr. 4 „Sprijinirea formulării și promovării propunerii de politici publice alternative”, subactivitatea 4.2 „Formularea finală a unei propuneri de politici publice în domeniul sănătății, cât și elaborarea unei proceduri privind susținerea și promovarea acestor inițiative. 

Începând cu 13 august 2018, Federația Filantropia în parteneriat cu Ministerul Sănătății implementează proiectul „Politici publice alternative în domeniul sănătății”.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar, Operațiunea: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea capacității ONG-urilor membre ale Federației Filantropia din domeniul sănătății de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice aferente obiectivelor specifice din documentul de politică publică „Strategia Națională de Sănătate 2014 – 2020”.

Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja” a fost reprezentată de Ciobanu Cristina, asistent manager și formator în cadrul proiectului cofinanțat de POCA și Georgiana Ioja, asistent social și membru al grupurilor de lucru.

Problema de politică publică pentru care se dorește obținerea unei soluții a fost identificată ca fiind „Accesul deficitar al populației din grupuri vulnerabile și mediul rural la servicii de sănătate centrate pe prevenire”. Dezvoltarea rețelei de asistență medicală comunitară și a centrelor comunitare integrate (CCI) sunt indicatori asumați de Ministerul Sănătății în Strategia Națională de Sănătate 2014 – 2020.

Atelierele comune de lucru de la Sinaia au vizat finalizarea propunerii de Politică Publică (PP), inclusiv realizarea unui Plan de acțiune privind implementarea PP și dezvoltarea mecanismelor pentru implementare, monitorizare si evaluarea măsurilor de PP. Sesiunile de lucru au urmărit etapele elaborării PP, care au alternat cu sesiuni plenare (comune) de explicare a sarcinilor de lucru, ghidate de HG 775/2005 și HG 1361/2006, cât și analiza rezultatelor obținute de către fiecare grup de lucru, în fiecare etapă parcursă. (Georgiana Iojă - Asistent social)