Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja” va implementa un proiect POCU pentru 260 de copii, tineri și adulți aflați în situații de risc

ASOCIAȚIA "SFÂNTUL VOIEVOD STEFAN CEL MARE - HÂRJA" – AFJ anunță începerea implementării proiectului cu titlul: ”De la marginalizare la integrare socio-educationala și medicala a grupurilor vulnerabile din teritoriul GAL Valea Trotușului” POCU/827/5/2/139768, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară  – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Operațiunea – Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, Schema de ajutor de stat - Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori.

Contractul de finanțare a intrat în vigoare la data de 15.03.2021 și a fost semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru POCU 2014-2020 și Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord-Est, Asociația ”Sfântul Voievod Ștefan cel Mare – Hârja”, CUI 30368390 fiind beneficiar al finanțării.

                Asociația ”Sfântul Voievod Ștefan cel Mare-Hârja” este liderul de parteneriat și va implementa proiectul în colaborare cu partenerul Asociația Generația Schimbării AGES.

                Obiectivele proiectului

OB GENERAL: Reducerea numărului persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune sociala din comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Valea Trotușului Bacău prin operaționalizarea centrelor de zi finanțate prin PNDR ale Asociației „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare – Hârja” prin implementarea de măsuri integrate.

Scopul proiectului este îmbunătățirea calității vieții copiilor, tinerilor și adulților aflați în risc de sărăcie sau excluziune sociala prin amenajarea, dotarea și operaționalizarea a două spații destinate atât terapiei persoanelor cu tulburări din spectrul autist, sindrom Down, alte dizabilități fizice și psihice cât și derularea unor activități integrate socio-medical – educaționale și de sprijin pentru accesul și/sau menținerea  pe piața muncii pentru minim 260 de persoane de pe teritoriul GAL Valea Trotușului Bacău.

Rezultate așteptate: 260 de persoane care vor beneficia de activități integrate

Grupul țintă al proiectului cuprinde diverse categorii de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială existente în comunitățile marginalizate din cadrul teritoriilor vizate de Strategia/Strategiile de dezvoltare locală finanțate prin măsura LEADER nr.19 din PNDR GAL Valea Trotușului Bacău - total 260 de persoane, împărțite în următoarele categorii:

- 30 copii/tineri/adulți cu dizabilități - respectiv tulburări din spectrul autist, sindrom Down și altele care au nevoie de terapie specializată pentru a învăța să învețe;

- 100 de tineri/copii în situații de dificultate - din comunitatea marginalizată care au nevoie să fie implicați în activități socio-educative și distractive într-un mediu sigur și dirijat;

-  130 de adulți șomeri sau inactivi - cărora le este facilitat accesul pe piața muncii prin instruiri, calificări, perfecționări, programe de ucenicie, consiliere și sprijin, dar vor beneficia și de activități integrate socio-medicale.

                Valoarea totală a Contractului de Finanțare, respectiv al finanțării nerambursabile este de 4.055.620,98 lei

                Perioada de implementare a proiectului este de 30 luni, respectiv între data 15.03.2021 și 14.09.2023.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

                Informații suplimentare se pot obține la sediul Asociație „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare - Hârja”, din sat Hârja, str Principală, nr 127, comuna Oituz, jud. Bacău, tel: 0752270375, e-mail: parohiaharja@yahoo.com, persoană de contact: Mâță Ilarion, Președinte.