Rugăciunea elevului/studentului

Doamne Iisuse Hristoase Dumnezeul nostru, Învățătorul cel veșnic și adevărat, din prea multă bunătate, ai venit în lume să întemeiezi școala mântuirii, unde oamenii să învețe cum să descopere căile cunoașterii de sine și mai ales cum să facă voia Tatălui Tău, Cel Atoatefăcător.

Tu, Doamne, înainte de pătimirile Tale cele mântuitoare, în rugăciunea arhierească adresată Tatălui, ai arătat că, pentru a intra în viața veșnică, întreaga viață pământească trebuie să fie un urcuș duhovnicesc, prin cunoașterea Cuvântului celui de-o-ființă, Dumnezeu-Tatăl, sigurul Dumnezeu fără de început.

De vreme ce oamenii vor descoperi în această școală că Tu ești icoana Tatălui, Verbul cel veșnic întrupat în istorie la plinirea vremii, atunci misterul cuvintelor Evangheliei va fi asumat de fiecare om și va fi normativ pentru viața aceasta trecătoare, astfel fiecare va percepe prezența Ta inefabilă în natură și în firea lucrurilor care ne înconjoară.

Având această credință, plină de nădejde, mă rog, ca fiecare moment al zilei, să fie o treaptă în plus, în determinarea mea de a urca scările cunoașterii spre descoperirea sensurilor acestei vieți, unde noi ne pregătim să intrăm în Împărăția Cerurilor.

Te rog, așadar, călăuzește-mi și astăzi pașii către locul de unde să primesc învățăturile cele folositoare, pentru a dobândi virtutea de a fi același pentru toți și diferit pentru fiecare. Deschide-mi mintea, sufletul și inima să fiu cu luare aminte la dascălii mei, de la care să îmi însușesc cunoștințele și învățătura cea bună, pentru formarea mea intelectuală și spirituală.

Păzește-mă de orice ispită diavolească sau întâmplare nefirească ce poate veni prin semenii sau colegii mei și ajută-mă în toată ziua să folosesc cuvinte frumoase și ziditoare și să mă feresc de cele jignitoare și ofensatoare.

Profesorilor mei dă-le sănătate și înțelepciune, ca să-mi călăuzească mintea și simțămintele spre dobândirea științelor și cunoașterea adevărului. Din prea plinul iubirii Tale milostive, revarsă în toată ființa mea energia necreată a Harului Tău, prin care să-mi sporești răbdarea, smerenia, pacea și liniștea Ta cea cerească, ce nu poate veni de la oameni.

Sădește în sufletul meu dragostea de țară, de neam și de Biserica Ta dreptmăritoare din care fac parte. Sporește-mi dragostea și râvna față de ceea ce este frumos și ziditor, ajută-mă să am totdeauna respect față de profesorii, diriguitorii, pedagogii, părinții și îndrumătorii mei. Ajută-mi să-mi exprim iubirea sinceră și adevărată față de toți colegii mei, din școala/liceul /facultatea noastră, ajută-ne să sporim solidaritatea, cooperarea frățească dintre noi, ferindu-ne de vorbe deșarte și nedemne de tinerii cu frică de Dumnezeu.

Ajută-mă să transmit confraților mei credința cea adevărată și să reaprind în inima lor cărbunele iubirii de Dumnezeu, dacă s-a stins, fie din neglijență sau prin lucrarea celui viclean.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, încât prin lucrarea Ta cea nevăzută, să faci ca tinerii cei buni și credincioși să fie și mai buni, iar pe cei răi și îndoielnici întoarce-i de la răutatea lor, ca la cunoștința Adevărului să vină și împreună să slăvim Numele Tău cel Sfânt, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, în vecii vecilor. Amin.

 

*rugăciune alcătuită de Arhiepiscopul Ioachim Giosanu al Romanului și Bacăului