Mesaje transmise la trecerea la Domnul a IPS Eftimie Luca

La aflarea veştii privind trecerea la cele veşnice a IPS Arhiepiscop Eftimie, reprezentanţi ai autorităţilor bisericeşti şi laice au transmis mesaje de compasiune Preasfinţitului Părinte Episcop Ioachim Băcăuanul, Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, clerului şi credincioşilor acestei de Dumnezeu păzite eparhii.

PF Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române:

Am aflat cu multă durere în suflet de trecerea din această viaţă a Înaltpreasfinţitului Părinte Eftimie, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, ierarh venerabil al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, arhipăstor misionar şi harnic, apărător înţelept al tradiţiei ortodoxe româneşti şi al monumentelor istorice bisericeşti.

Împreună cu ierarhii Sfântului Sinod, cu preoţii, monahii şi credincioşii îndoliatei Arhiepiscopii a Romanului şi Bacăului, înălţăm în aceste zile rugăciuni pentru odihna sufletului său în lumina şi pacea Preasfintei Treimi, împreună cu vrednicii slujitori ai Bisericii lui Hristos din toate timpurile.

Veşnica lui pomenire din neam în neam!

Victor Opaschi, Secretar de Stat pentru culte:

Am primit cu tristețe vestea trecerii la Domnul a Înaltpreasfințitului Părinte Eftimie Luca, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului.

Venerabilul Părinte Eftimie a slujit Biserica Ortodoxă Română timp de opt decenii ca monah, fiind unul dintre cei mai îndrăgiți stareți din Moldova. Chemat la demnitatea arhierească a continuat în Arhiepiscopia Romanului și Bacăului munca vrednicilor săi înaintași, Sfântul Dosoftei mitropolitul, Veniamin Costachi și Melchisedec Ștefănescu, păstorind cu multă înțelepciune, râvnă și cu deosebită grijă față de patrimoniul bisericesc.

După un secol de viață și activitate în slujba credinței, Înaltpreasfințitul Eftimie Luca rămâne în memoria Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, precum și a întregii Biserici Ortodoxe Române ca Părintele ”Eftimie cel Bun”, imaginea blândeții părintești și a dăruirii de sine.

Dumnezeu să-l odihnească!

IPS Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului:

Trecerea la cele veșnice a vrednicului de pomenire Arhiepiscop Eftimie a marcat profund clerul și binecredincioșii creștini din Eparhia Aradului și reprezintă o mare pierdere pentru întraga Biserică Ortodoxă Română.

Ierarhul, clerul și credincioșii Arhiepiscopiei Aradului transmit mesajul de condoleanțe, rugând pe Domnul nostru Iisus Hristos, Arhiereul cel Veșnic, să așeze sufletul vrednicului de pomenire Arhiepiscopul Eftimie în lumina și iubirea Preasfintei Treimi. Totodata, dorim colaboratorilor și ucenicilor vrednicului ierarh a arăta întreaga râvnă pentru a continua munca rodnică a acestuia și spre pomenirea sa.

Primiți, Vă rugăm, Preasfințite Părinte Episcop Ioachim, asigurarea întregii noastre considerații.

PS Petru Gherghel, Episcop de Iaşi

Vestea trecerii la Domnul a Înaltpreasfinţiei Sale Arhiepiscop Eftimie Luca m-a afectat sufleteşte şi mi-a răscolit amintirile, aducându-mi aminte de cel pe care toţi îl chemau cu numele de Părintele cel bun, de Părintele Episcop, tatăl tuturor, care îi îmbrăţişa pe toţi cu căldură şi cu părintească vorbă.

Nu pot uita momentul instalării sale ca Episcop al Romanului şi Huşilor din 23 aprilie 1978 când, primind cuvântul meu de salut şi urare din partea credincioşilor catolici din zonă, cu aceeaşi voce blândă, care îl caracteriza în orice împrejurare, m-a întâmpinat cu dragoste, chemându-mă pe nume: Părinte Petrică - prietenul nostru, considerându-mă ca un cunoscut de ani de zile şi ca un prieten în Domnul, deşi eu veneam din altă strană şi abia începusem munca mea de Administrator Apostolic al comunităţilor catolice din acele timpuri grele.

Din acel moment am rămas în amintirea sa şi pe buzele sale ca Părintele Petrică, iar eu am continuat să-l numesc şi să-i scriu, an de an de sărbători, ca Părintele Episcop Eftimie, tată primitor al tuturor.

Aşa l-am revăzut în zilele lui de suferinţă, aşa l-am înconjurat cu respect în momentul recunoaşterii şi numirii Înaltpreasfinţiei Sale de Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului şi aşa am continuat să-l pomenesc în momentele de rugăciuni şi aduceri aminte.

Trăind cu întreaga Arhiepiscopie a Romanului şi Bacăului momentul de doliu şi regret pentru pierderea lui pentru ochii pământeşti, continuu să-l amintesc, cu acelaşi respect şi preţuire, în casa Tatălui ceresc unde a plecat, în credinţă, înaintea noastră.         

Exprim cu respect şi sentimente de frăţească dragoste condoleanţe Preasfinţitului Părinte Episcop Ioachim Băcăuanul, familiei şi tuturor celor care l-au cunoscut şi preţuit. În veci amintirea lui! Requiescat in pace!

PS Lucian, Episcopul Caransebeşului

Rostul pentru care Dumnezeu ne-a adus pe lume şi ne-a înzestart cu chipul Său este de a ne împlini umanul şi a ajunge la asemănarea cu El. În drumul vieţii noastre pământeşti suntem încercaţi de suferinţe şi neputinţe îndelungate, aşezate cu rânduiala în viaţa noastră, ca şi prin acestea să dobândim asemănarea cu Dumnezeu.

După îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care îi mărturisea ucenicului său Timotei că „lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârşit, credinţa am păzit. De acum mi s-a gătit cununa dreptăţii, pe care Domnul îmi va da-o în ziua aceea, El, Dreptul Judecător, şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce au iubit arâtarea Lui” (IITim. 4, 7-8), răposatul în Domnul, vrednicul de pomenire arhiepiscop Eftimie a fost un neostenit luptător pentru dobândirea vieţii celei întru Dumnezeu.

Trecut prin multe încercări ale vieţii şi societăţii, pe care le-a înfruntat cu demnitate, dar şi cu o bunătate recunoscută de semeni, arhiepiscopul Eftimie s-a evidenţiat prin statornica sa lucrare în eparhia pe care a păstorit-o, însciindu-se între distinşii ierari care s-au confruntat cu realităţile din mijlocul credincioşilor pe care i-a arhipăstorit. Monah de vocaţie, şi-a dedicat întreaga activitate slujirii Bisericii, fiind înălţat, prin ostenelile sale, până la treapta arhierească în care a slujit până la sfârşitul vieţii, chiar dacă ultimii ani au fost încărcaţi de suferinţă. Pentru toate acestea, Dumnezeu l-a răsplătit prin cununa unui secol de vieţuire pilduitoare.

Dumnezeu să răsplătească ostenelile robului Său Eftimie arhiepiscopul şi să-l odihnească în pace!

PS Visarion, Episcopul Tulcii

Am aflat cu profundă durere trecerea la cele veşnice la patriarhala vârstă de 100 de ani – a celui ce a fost IPS Eftimie Luca, arhiepiscopul Romanului şi Bacăului.

Prin tot ce a înfăptuit în îndelunga sa arhipăstorire atât pe plan bisericesc, misionar cât şi cultural numele său va rămâne înscris în şirul ierarhilor vrednici pe care i-a avut de-a lungul vremii această Eparhie istorică, dar şi în sufletul celor care l-au cunoscut şi l-au preţuit.

Acum la ceasul despărţirii rugăm pe Dumnezeu să-i facă parte de veşnică odihnă întru Împărăţia Sa iar pomenirea lui să fie din neam în neam.

Dumnezeu să-l ierte!  Veşnica lui pomenire!

PS Sofronie, Episcopul Oradei

Cu durere în suflet am aflat vestea trecerii la cele veşnice a vrednicului de pomenire a Părintelui Arhiepiscop Eftimie, fostul arhipăstor al venerabilei şi istoricei Eparhii a Romanului şi Bacăului.

Cu inimile cernite de durere, atât în nume personal, cât şi în numele clerului de mir, vieţuitorilor aşezămintelor monahale şi binecredincioşilor creştini din Eparhia Oradiei, Vă adresăm sincere condoleanţe şi ne rugăm pentru odihna sufletului nobil al vrednicului de pomenire Părintele Arhiepiscop Eftimie al Romanului şi Bacăului, în lumina Învierii Domnului nostru Iisus Hristos şi asigurăm întregul cler, vieţuitorii aşezămintelor monahale şi binecredincioşii creştini din Eparhia Romanului şi Bacăului, de smeritele noastre rugăciuni, ale celor din Bihor şi Crişana.

Veşnica lui pomenire, vredică de amintire, în veci să fie pomenirea lui!

IPS Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului

Am primit, cu multă întristare creștinească, vestea trecerii la cele veșnice a Înaltpreasfințitului Părinte Eftimie Luca, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, vrednic slujitor, vreme de 42 de ani ca arhiereu, la altarul Bisericii și neamului nostru românesc.

Ne luăm, astăzi, rămas bun de la un jertfelnic păstor de suflete din ogorul Ortodoxiei neamului românesc. Înaltpreasfințitul Eftimie a rămas de-a lungul întregii sale vieți, cu deplină statornicie și înțelepciune, fidel vocației monahale care l-a adus, la vârsta de numai 20 de ani, în obștea monahală a Mănăstirii Slatina, jud. Suceava, și care a marcat, apoi, întreaga sa viață sacerdotală până la sfârșit. Mulțimea așezămintelor monahale din Eparhia Romanului, numărul mare de monahi cu o viață spirituală aleasă, restaurarea în întregime a Catedralei episcopale și a picturii murale realizată în sec. Al XVI-lea și al XVIII-lea, bogăția patrimoniului mănăstiresc conservat și restaurat, un centru eparhial înnoit și îmbunătățit, edificarea multor biserici parohiale, înființarea complexelor muzeistice de la Centrul eparhial Roman și Mănăstirea Bogdana, grija continuă pentru pregătirea temeinică slujitorilor, toate acestea ne vorbesc despre lucrarea misionară, pastorală și culturală aleasă, despre prestigiul și vrednicia Arhiepiscopului Eftimie de la Roman.

În acest moment de vrednică despărțire, clerului și credincioșilor îndoliați le împărtășim, din partea ierarhilor Mitropoliei Ardealului, mângâiere și compasiune, îndemnându-i pe toți să prețuiască și să cultive, cu dragoste și responsabilitate, moștenirea duhovnicească și patrimonială lăsată de lunga și înțeleapta slujire a arhipăstorului lor. Însoțim cu pioasă rugăciune trecerea spre cele veșnice a sufletului adormitului robului lui Dumnezeu, Arhiepiscopul Eftimie, și avem nădejdea că Domnul îl va rândui ce drepții în Împărăția Sa cea cerească.

Domnul nostru Iisus Hristos, Cel înviat din morți, să-i răsplătească jertfelnicia și credincioșia celor 100 de ani ai vieții, iar pe cei rămași îndurerați sufletește, cler și credincioși, să vă binecuvinteze și să vă mângâie pe toți.

Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească! Veșnică să-i fie pomenirea din neam în neam!

Arhiepiscopia Timişoarei

Consiliul Eparhial al Arhiepiscopiei Timişoarei a luat la cunoştinţă cu regret  vestea trecerii la cele veşnice a Înaltpreasfinţitului Părinte Eftimie, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, care peste câteva zile împlinea  venerabila vârstă de 100 de ani. Înaltpreasfinţia Sa a fost unul din vrednicii ierarhi ai Bisericii noastre, cu o activitate pastorală remarcabilă, fapt pentru care, plecare sa din viaţa aceasta pământească constituie o grea pierdere pentru preoţii, monahii şi credincioşii acestei de Dumnezeu păzite eparhii.

De aceea, în numele clericilor şi al credincioşilor Arhiepiscopiei Timişoarei, transmitem sincere condoleanţe îndoliatei Arhiepiscopii a Romanului şi Bacăului, rugând pe bunul Dumnezeu să aşeze sufletul Înaltpreasfinţiei Sale în Împărăţia Sa Cerească, acolo unde toţi drepţii Săi se odihnesc. Veşnică sa-i fie pomenirea!

PS Siluan, Episcop
al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

Cu întristare am aflat de trecerea la cele veșnice a părintelui și fratelui nostru împreună slujitor Eftimie Arhiepiscopul Romanului și Bacăului.
Unind condoleanțele noastre la doliul clerului și credincioșilor din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, Îl rugăm pe Domnul iubirii nemărginite să dăruiască robului Său Arhiereul Eftimie, iertare, pace și liniște în veșnicia Sa. Nutrim nădejdea că, prin îndelunga slujire a Bisericii lui Hristos, prin multele daruri duhovnicești și sfințitoare pe care multora le-a împărtășit, Arhiereul Eftimie cel făcător de bine în viața sa pământească și mărturisitor al Domnului celui Înviat, va primi veșnicia întru fericire.
Împreună cu toţi membrii clerului şi cu credincioşii din eparhia noastră, Îl rugăm pe Mântuitorul Hristos Cel înviat din morţi, să odihnească sufletul robului Său, Arhiereul Eftimie, în lumina cea neînserată a Împărăţiei Sale, unde drepţii ca luminătorii strălucesc, şi să îi mângâie pe toţi cei care sunt întristaţi de plecarea sa dintre noi.
Veşnica lui pomenire, din neam în neam!

Primarul Municipiului Roman, Laurențiu Dan Leoreanu:

În ziua de prăznuire a Sfântului Cuvios Ioanichie cel Mare, luptător pentru dreapta credință, a plecat la Domnul Înaltpreasfinţitul Părinte Eftimie, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, urmaş al vrednicilor ierarhi din scaunul vlădicesc al urbei domnitorului Roman I Muşat.

După un secol de vieţuire, cel mai vârstnic ierarh din Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a mutat în Împărăţia Cerurilor.

În şirul neîntrerupt, de peste şase secole, a existenţei Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, Înaltpreasfinţitul Eftimie Luca a avut cea mai lungă păstorire. De la domnitorul Alexandru cel Bun, întemeietorul de Dumnezeu păzitei eparhii a Romanului şi Bacăului, singurul care și-a înscris numele în istorie cu atributul cel Bun a fost Înaltpreasfinţitul Părinte Eftimie Luca.

Dăruirea și demnitatea, înţelepciunea şi blândeţea, tactul pastoral și dragostea pentru valorile culturale ale patrimoniului bisericesc, toate acestea conturează profilul unui mare ierarh, care prin virtuţile sale a marcat timpul.

Alături de marea familie romașcană, ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Biruitorul morţii şi Domnul vieţii, pentru odihna sufletului Înaltpreasfinţitului Părinte Eftimie, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, aşezând sufletul lui în ceata sfinţilor Săi slujitori, în lumina şi iubirea Preasfintei Treimi!

Va rămâne mereu în amintirea noastră, ca o mângâiere luminoasă care a ostenit fără preget în slujba oamenilor şi a lui Dumnezeu!

Dumnezeu să-l odihnească în pacea iubirii sale nemărginite!